Beikoku ni okeru k\=oteki kenky\=u kaihatsu no hy\=oka shuh\=o

Title: Beikoku ni okeru k\=oteki kenky\=u kaihatsu no hy\=oka shuh\=o
Format: Working Paper
Publication Date: 2002
Publisher Monbu Kagakush\=o Kagaku Gijutsu Seisaku Kenky\=ujo
Ivan Allen College Contributors:
Citation: Monbu Kagakush\=o Kagaku Gijutsu Seisaku Kenky\=ujo.
Related Departments:
  • School of Public Policy